ZARZĄDZENIE NR 5.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami),  oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 „Zakładowy plan kont dla Budżetu i Urzędu Gminy Przemęt” do Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie ma zastosowanie od 01 stycznia 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.