OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 1945) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 18.02.2019 roku przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak: RNP.6733.6.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowa oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej w m. Osłonin wraz z odwodnieniem (inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 117/1, 117/2, 130/3, 131/2, 250/1, 318, 197 w m. Osłonin).

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.