OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2  w m. Nowa Wieś gm. Przemęt). Inwestycja przebiega po działkach o numerach ewidencyjnych: 374/1, 354/1 w miejscowości Nowa Wieś gm. Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.