Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzoru pisma informacyjnego, o którym w § 1, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych Dokumentach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 15.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego (OP.120.15.2017).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.