Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów.
 2. Udzielanie pełnej informacji w zakresie:
  • rodzaju, miejsca i trybie załatwiania spraw;
  • danych o gminie (charakterystyka, statystyka, układ komunikacyjny itp.)
 3. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy poprzez:
  • zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i elektronicznej;
  • obsługę skrzynki @ Wójta Gminy, faksu, kserokopiarki, skanera oraz innych urządzeń biurowych;
  • działania sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • ustalanie harmonogramu pracy i zajęć Wójta Gminy i Zastępcy Wójta oraz koordynowanie terminarzy spotkań, konferencji, narad itp.
 4. Organizowanie obsługi oficjalnych wizyt, delegacji i innych ważnych spotkań i narad a w szczególności:
  • przygotowanie propozycji programu oraz upominków okolicznościowych,
  • zorganizowanie noclegów i wyżywienia.
 5. Przygotowywanie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przemęt.
 6. Prowadzenie rejestru:
  • zarządzeń Wójta Gminy,
  • zarządzeń Wójta Gminy jako kierownika jednostki,
  • upoważnień i pełnomocnictw.
 7. Wystawianie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie rejestru.
 8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie używania obcych środków transportowych.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego spółek gminnych.
 10. Przygotowywanie oświadczeń o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych dla Wójta Gminy i Zastępcy Wójta.
 11. Przygotowywanie ewidencji przebiegu pojazdu dla Wójta i Zastępcy Wójta.
 12. Gromadzenie dokumentacji w zakresie:
  • udostępniania informacji publicznej,
  • badań ankietowych,
  • pracy Wójta Gminy z Radą Społeczną.
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia.
 13. Prowadzenie ewidencji kluczy oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką kluczami.
 14. Prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek, zlecanie wykonania pieczęci i pieczątek, nadzór nad ich przechowywaniem, oraz likwidacja pieczęci zużytych.
 15. Wywieszanie flag z okazji świąt państwowych i wydarzeń okolicznościowych.
 16. Prowadzenie ewidencji wyposażenia:
  • sekretariatu;
  • biura Wójta Gminy;
  • biura Zastępcy Wójta.
 17. Kierowanie pracą Wydziału Organizacyjnego podczas nieobecności Kierownika Wydziału.