Kierownik Wydziału

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz ewidencji w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie stanowiska organu dot. robót geologicznych polegających na dokumentowaniu złóż oraz koncesji na eksploatację surowców z udokumentowanych złóż.
 5. Wydawanie opinii w sprawie decyzji dot. rekultywacji.
 6. Prowadzenie spraw dot. obszarów Natura 2000, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatów i pomników przyrody oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Opiniowanie
  i uzgadnianie projektu planu ochrony tych obszarów. Przygotowywanie uchwał. Analiza planów i programów dotyczących gospodarowania na tych obszarach. Ewidencja tych obszarów.
 7. Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych.
 8. Przygotowywanie oświadczeń w zakresie wykonania prawa pierwokupu.
 9. Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.
 10. Sporządzanie wniosków dot. odznaczeń dla wyróżniających się rolników.
 11. Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych, analiza i opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich.
 12. Prowadzenie ewidencji mienia gminy w internetowym rejestrze mienia komunalnego.