Kierownik Wydziału

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska , a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz ewidencji w tym zakresie.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących ustalenia opłaty za usługi w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
 6. Prowadzenie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie.
 7. Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.
 8. Sporządzanie wniosków dot. odznaczeń dla wyróżniających się rolników.
 9. Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych, analiza i opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich.