Zastępca Wójta Gminy Przemęt

Do obowiązków należy:

 1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta.
 2. Współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie działania Urzędu.
 3. Udzielanie mediom informacji dotyczących bieżącej działalności Gminy, w tym Urzędu.
 4. Kierowanie pracą Wydziału Rozwoju Gminy, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 5. Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
 6. Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.
 7. Organizowanie procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu.
 8. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych
  i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych.
 9. Przeprowadzanie, kontrolowanie, nadzorowanie, koordynacja prac remontowo-budowlanych zlecanych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 10. Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę.
 11. Prowadzenie spraw związanych z gazem na terenie Gminy Przemęt.
 12. Nadzorowanie pracy Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych lub z upoważnienia Wójta.