Inspektor

Wydział Finansów i Budżetu

Do obowiązków należy:

1.     Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.

2.     Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy Przemęt w zakresie dochodów i wydatków.

3.      Rozliczanie jednostek budżetowych z wykonanych dochodów i wydatków na podstawie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.

4.      Sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych miesięcznych oraz sprawozdań budżetowych i finansowych zbiorczych JST- kwartalnych i rocznych do RIO oraz dysponentów w wersji papierowej i elektronicznej.

5.      Rozliczanie dochodów na rzecz budżetu państwa.

6.      Przygotowywanie wezwań do zapłaty dotyczących należności cywilnoprawnych, a także dalsza ich windykacja oraz naliczanie odsetek od zaległości.

7.      Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych niskocennych (wyposażenia) oraz ewidencji materiałów.

8.      Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.

9.      Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji rocznej oraz koordynowanie i rozliczanie inwentaryzacji okresowej i doraźnej.

10.  Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

11.  Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Oś-4g).