Kierownik Wydziału Podatkowego

Wydział Podatkowy

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Wydziału Podatkowego, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Pełnienie stanowiska wiodącego, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy związane
  z podatkiem i opłatami lokalnymi.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 5. Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków dla następujących miejscowości: Barchlin, Biskupice, Błotnica,  Borek,  Bucz,  Górsko,  Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Nowa Wieś, Olejnica, Osłonin, Perkowo, a  w szczególności:
  • rejestrów wymiarowych;
  • decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar;
  • ulg inwestycyjnych oraz zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów;
  • zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;
  • rejestru przypisów i odpisów;
  • nanoszenie zmian z Ewidencji Gruntów i Budynków;
  • przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych
  • odwołania i zażalenia,
 7. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej podatków, ulg i zwolnień.
 8. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 9. Analizowanie wniosków i kontrola wstępna informacji podatkowych.
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli podatkowych.
 11. Sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody wniosków tytułu ustawowych ulg wniosków zwolnień.
 12. Aktualizowanie stanu posiadania gospodarstw rolnych i nieruchomości na podstawie zmian
  z Starostwa Powiatowego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osób prawnych.
 14. Przyjmowanie:
  • wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego od producentów rolnych;
  • deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych od podatników;
 15. Prowadzenie:
  • ewidencji podatkowej nieruchomości;
  • rejestru wydawanych zaświadczeń.