Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

1.Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.

2.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowania projektów.

3.Udział w pracach komisji przetargowej.

4.Przygotowywanie dokumentów oraz udział w kontrolach realizowanych przez gminę inwestycji, przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli.

5.Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami dla których organem prowadzącym jest gmina (dotyczy to również GCKiB, jednostek OSP oraz klubów sportowych) w zakresie pomocy i doradztwa w sprawach związanych z remontami i utrzymaniem placówek.

6.Współpraca w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem i remontem dróg gminnych i lokalnych.

7.Prowadzenie, koordynacja oraz pomoc w zakresie spraw związanych z członkostwem sołectw w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi oraz Aktywna Wieś.

8. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego.

9. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

1) realizowanie zadań i działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z źródeł krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

a) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków i aplikacji;

b) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie;

c) prowadzenie dokumentacji, w tym bieżące monitorowanie, koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań;

2) współpraca z:

a) jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację ich zadań statutowych;

b) pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowanie przez Gminę;

c) instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych;

3) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.