Zastępca Kierownika Wydziału Podatkowego

Wydział Podatkowy

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 4. Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków dla następujących miejscowości: Popowo Stare, Poświętno, Radomierz, Sączkowo, Siekowo, Siekówko, Sokołowice, Solec, Solec Nowy, Starkowo, Wieleń, a w szczególności:
  • rejestrów wymiarowych;
  • decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar;
  • ulg inwestycyjnych oraz zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów;
  • zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;
  • rejestru przypisów i odpisów;
  • nanoszenie zmian z Ewidencji Gruntów i Budynków;
  • przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych
  • odwołania i zażalenia,
 6. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej podatków, ulg i zwolnień.
 7. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 8. Analizowanie wniosków kontrola wstępna informacji podatkowych.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli podatkowych.
 10. Sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody wniosków tytułu ustawowych ulg wniosków zwolnień.
 11. Aktualizowanie stanu posiadania gospodarstw rolnych i nieruchomości na podstawie zmian
  z Starostwa Powiatowego.
 12. Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od podatników oraz przyjmowanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych.
 13. Przyjmowanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego od producentów rolnych;
 14. Prowadzenie:
  1. ewidencji podatkowej nieruchomości,
  2. rejestru wydawanych zaświadczeń.
 15. Kierowanie pracą Wydziału Podatkowego po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Wydziału oraz podczas nieobecności Kierownika Wydziału.