Główny Specjalista

Wydział Finansów i Budżetu

Do obowiązków należy:

1.      Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.

2.    Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.      Ewidencja, rozliczanie i odzyskiwanie podatku od towarów i usług w zakresie jednostki (prowadzenie rejestrów podatku VAT, sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych).

4.      Generowanie plików JPK jednostki.

5.       Konsolidowanie rozliczeń podatku VAT i JPK Gminy Przemęt na podstawie cząstkowych danych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

6.      Przygotowywanie wniosków dotyczących wydania indywidualnej interpretacji prawa z zakresu zajmowanego stanowiska oraz udzielania pomocy przy składaniu pozostałych wniosków przez innych pracowników oraz przez inne jednostki organizacyjne Gminy.

7.      Przygotowywanie, aktualizowanie i monitorowanie procedur dotyczących centralizacji podatku od towarów i usług przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

8.       Przygotowywanie procedur dotyczących wynajmu sal wiejskich, monitorowanie zawieranych umów wynajmu, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.

9. Obsługa Platformy Elektronicznego Fakturowania.

10.      Wystawianie faktur, not księgowych, not korygujących oraz not obciążeniowych.

11.     Rozliczanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

12.     Prowadzenie spraw związanych z gospodarką drukami ścisłego zarachowania oraz prowadzenie rejestru depozytów kasowych/gwarancji bankowych.

13.     Przygotowywanie odpowiedzi komornikom na zajęcie wierzytelności kontrahentów.

14.     Pisanie zleceń oraz uzupełnianie i monitorowanie rejestru zleceń.

15.    Rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników.