Kierownik Wydziału

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego przedszkola samorządowe, szkoły, a także spraw dotyczących:
  • kontroli ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek oświatowych;
  • przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;
  • dokumentacji dotyczącej dyrektorów jednostek oświatowych;
  • kontroli subwencji oświatowej oraz przygotowanie danych do jej obliczenia
   w zakresie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz prowadzenie bazy i jej aktualizowanie;
  • sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach;
  • przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych zgodnie z art. 11 ut. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  • przeprowadzania i organizowania konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
  • zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych;
  • ustalania sieci przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
 3. Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz naliczanie i rozliczanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydawanie decyzji administracyjnych, przygotowywanie listy wypłat, sporządzanie wniosków, rozliczeń do Kuratorium Oświaty.