Podinspektor

Wydział Podatkowy

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 3. Sprawy związane z księgowością podatkową, a w szczególności:
  • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat pobieranych przez Gminę: księgowanie zobowiązań pieniężnych, zarachowanie wpłat podatku, wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych;
  • miesięczne, kwartalne i roczne uzgodnienia przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, sald początkowych i końcowych dotyczących w/w podatków i opłat z księgowością budżetową ( współpraca, sprawozdanie Rb-27S, wykazy);
  • merytoryczne przygotowanie listy wypłat dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych oraz opłaty miejscowej i targowej i przekazanie jej do księgowości budżetowej
  • obliczanie i przekazanie informacji do księgowości budżetowej o wysokości 2 % odpisu dla Izb Rolniczych od wpływów z tytułu podatku rolnego w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty dotyczącego powyższego podatku.
  • pobór podatków i opłat lokalnych;
  • systematyczna kontrola kont podatkowych podatników w zakresie nadpłat i zaległości.
 4. Prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych należnych gminie.
 5. Podejmowanie działań w zakresie zabezpieczania należności podatkowych (zastaw skarbowy, hipoteka)
 6. Podejmowanie działań w zakresie ustalenia spadkobierców zmarłych podatników.
 7. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatności podatków oraz o udzielenie pomocy publicznej de minimis.
 8. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz którym udzielono pomoc publiczną.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych.
 10. Prowadzenie:
  • rejestru wydawanych zaświadczeń;
  • ewidencji upomnień;
  • ewidencji tytułów wykonawczych