Główny Specjalista

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami/stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej komisji:
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem posiedzeń sesji oraz spotkań Rady i jej komisji oraz ich protokołowanie;
  • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
  • organizowanie odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
  • przygotowywanie projektów uchwał, których podjęcie ich jest inicjowane przez Radę Gminy;
 2. Obsługa organizacyjna sesji Rady Gminy Przemęt co drugie posiedzenie po konsultacji z Kierownikiem Wydziału.
 3. Obsługa organizacyjna posiedzeń komisji:
  • skarg, wniosków i petycji,
  • rolnictwa, monitorowania środowiska i porządku publicznego Rady Gminy Przemęt,
  • rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Gminy Przemęt,
  • wspólnych komisji.
 4. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i gminnych jednostek organizacyjnych.
 5. Gromadzenie dokumentacji w zakresie współpracy podpisanej przez Gminę z innymi jednostkami.
 6. Koordynowanie składanych petycji oraz skarg i wniosków do Rady Gminy Przemęt.
 7. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa- w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy Przemęt, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Radę Gminy.
 8. Obsługa organizacyjna ławników.
 9. Koordynowanie wstępnego harmonogramu spotkań/imprez organizowanych przez dane sołectwo, w których ma uczestniczyć przedstawiciel Gminy Przemęt.
 10. Prowadzenie rejestru:
  • umów i porozumień,
  • zleceń i zamówień.