Inspektor

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw rozgraniczeń gruntów  i  współpraca z geodetami w zakresie stwierdzania granic nieruchomości.
 2. Współdziałanie z grupami producenckimi, z Izbą Rolniczą, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób u zwierząt, podawanie  do wiadomości publicznej  informacji o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.
 3. Prowadzenie spraw dot. pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 4. Opracowywanie i aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt.
 5. Prowadzenie spraw dot. ochrony zwierząt, wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zbierania, transportu i unieszkodliwiania  zwłok bezdomnych zwierząt.
 6. Prowadzenie spraw dot. udzielania pomocy rannym dzikim zwierzętom w szczególności dostarczanie ich do odpowiednich placówek.
 7. Prowadzenie spraw przygotowania protokołów  z szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 8. Wydawanie zezwoleń  na utrzymywanie  psów uznanych za rasę agresywną.
 9. Prowadzenie gminnej ewidencji  zabytków, opracowywanie gminnego programu opieki
  nad zabytkami oraz gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, realizacja programu oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.
 10. Prowadzenie spraw dot. grobów wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.
 11. Prowadzenie spraw dot. zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew krzewów, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie zadrzewień, drzew i krzewów oraz terenów zieleni. Przygotowywanie wniosków do starosty dot. wydania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na gruntach gminnych.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
 13. Prowadzenie spraw dot. zakupu sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na gruntach gminnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z lasami stanowiącymi własność osób fizycznych oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa, informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu. Opiniowanie uznania lasów za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.
 15. Nadzór nad lasami stanowiącymi własność Gminy.
 16. Monitorowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników
  oraz ubezpieczenia budynków rolniczych.
 17. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji użytków rolnych, rozliczanie wykonanych prac na ciekach melioracyjnych i współpraca w tym zakresie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz z SWMNO Bonikowo. Prowadzenie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie.
 18. Prowadzenie spraw dot. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych i stwierdzania daty pewnej na umowie dzierżawy gruntów rolnych zawartych pomiędzy osobami fizycznymi.