Inspektor

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie dokumentacji do:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
  • prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
   na środowisko przyrodnicze stanowiący element projektów planów miejscowych.
 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do:
  • oceny zmian zagospodarowania przestrzennego;
  • analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w obowiązujących  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów
  z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Przeprowadzanie analizy i wizji w terenie złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 7. Przygotowanie dokumentacji w zakresie planowania przestrzennego podlegającej udostępnieniu wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 8. Aktualizacja danych dotyczących wydanych decyzji o warunkach zabudowy
  w systemie informacji przestrzennej gminy Przemęt.
 9. Wydawanie decyzji o:
  • wygaśnięciu decyzji wydanych wcześniej, które są sprzeczne  z ustaleniami nowo uchwalonych planów lub ich zmianami;
  • sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
  • wstrzymaniu dotychczasowego użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu.
 10. Przygotowywanie stanowiska organu dot. robót geologicznych polegających
  na dokumentowaniu złóż, koncesji na eksploatację surowców z udokumentowanych złóż oraz opiniowanie rekultywacji gruntów po wydobyciu kruszywa naturalnego oraz torfów zgodnie z koncesją.
 11. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o sporządzenia planów, zmianę obowiązujących planów lub zmianę studium.