Główny Specjalista

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Do obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, w tym gruntami rolnymi stanowiącymi mienie Gminy:
  • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
  • sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
  • przygotowywanie procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej  i bezprzetargowej,
  • zamiany gruntów, darowizny – spadkobrania,
  • przekazywania nieruchomości w użyczenie, dzierżawę, najem, trwały zarząd.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia, nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, wykup nieruchomości w związku z realizacją zadań własnych gminy oraz inwestycji celu publicznego.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 4. Wykonywanie zadań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych praw do nieruchomości stanowiących własność Gminy (ujawnianie decyzji komunalizacyjnych oraz decyzji zatwierdzających podział nieruchomości gminnych, sprostowanie wpisów w księgach wieczystych).
 5. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia służebności przesyłu – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz gminy, przygotowywanie porozumień dot. zawarcia umowy służebności przesyłu oraz prowadzenie spraw dot. zgłoszonych roszczeń o zawarcie umów służebności przesyłu.
 7. Przygotowywanie umów na wykonanie zadań geodezyjnych, umów na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych,  rozliczenie należności z tytułu wykonanych umów, przygotowywanie zapytania o cenę wykonania prac geodezyjnych.
 8. Wystawianie faktur z tytułu zawartych umów dot. nieruchomości.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej na cele nierolne i nieleśne.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących bezumownego korzystania z gruntu stanowiącego własność Gminy.