Inspektor

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie dokumentacji do:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
  • prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
   na środowisko przyrodnicze stanowiący element projektów planów miejscowych.
 2. Przygotowanie dla potrzeb Wójta materiałów niezbędnych do:
  • oceny zmian zagospodarowania przestrzennego;
  • analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wydawanie decyzji o:
  • wygaśnięciu decyzji wydanych wcześniej, które są sprzeczne  z ustaleniami nowo uchwalonych planów lub ich zmianami;
  • sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
  • wstrzymaniu dotychczasowego użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu.
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o  przeznaczeniu terenów w obowiązujących  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 5. Realizacja zadań związanych z:
  • opłatą planistyczną oraz ewidencją aktów notarialnych,
  • oświadczeniami dotyczącymi wykonywania prawa pierwokupu,
  • odszkodowaniami za grunty (drogi i inne);
  • roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 6. Przeprowadzanie analizy i wizji w terenie złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 7. Przygotowanie dokumentacji w zakresie planowania przestrzennego podlegającej udostępnieniu wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nadzór i współpraca
  z wykonawcą zadania.
 8. Prowadzenie ewidencji:
 • pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zaświadczeń nadzoru urbanistyczno-budowlanego o oddaniu budynków do użytkowania.
 1. Aktualizacja danych dotyczących wydanych decyzji o warunkach zabudowy w systemie informacji przestrzennej gminy Przemęt.
 2. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o przeniesieniu praw wynikających z decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.