Zarządzenie nr 9.2019

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 26 lutego 2019 r.

 

w sprawie: procedury aktualizacji w systemie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1.  1. W celu ułatwienia klientom poruszania się po Urzędzie Gminy Przemęt tworzy się system oznakowania wewnętrznego urzędu, na który składa się:

  • Tablica informacyjna zawierająca nazwy: wydziałów, poszczególnych stanowisk pracy i numerów pokojów, w których są zlokalizowane oraz oznaczenia piętra,
  • Tablice ogłoszeń zamykane i otwarte przydzielone do każdego wydziału na informacje i komunikaty,
  • Oznakowanie pokoi poprzez umieszczenie przy drzwiach informacji o: nazwie wydziału i stanowisk oraz informacji o pracownikach pracujących w danym pokoju (imię i nazwisko) i stanowisku – wzór tabliczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • Identyfikator pracownika, który zawiera: imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W celu zwiększenia dostępności usług administracji publicznej zaleca się uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 2.  1. Za aktualizację zawartości informacji poszczególnych elementów systemu oznakowania wewnętrznego odpowiadają:

  • Za tablicę informacyjną zawierającą nazwy: wydziałów, poszczególnych stanowisk pracy i numerów pokojów, w których są zlokalizowane oraz oznaczone piętra – pracownik Wydziału Organizacyjnego,
  • Za tablicę ogłoszeń przydzieloną wydziałowi – kierownik wydziału,
  • Za oznakowanie pokoi poprzez umieszczenie przy drzwiach informacji o: nazwie stanowiska (lub wydziału i stanowiska), informacji o pracownikach pracujących w danym pokoju (imię i nazwisko) oraz zakresie załatwianych spraw – pracownik Wydziału Organizacyjnego,
  • Za identyfikatory pracowników zawierające imię i nazwisko pracownika oraz nazwę stanowiska, w którym pracują – pracownik Wydziału Organizacyjnego.

2. Odpowiedzialni pracownicy dokonują zmian niezwłocznie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów oraz pracownikom Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 9.2013 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie procedury aktualizacji w systemie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.