ZARZĄDZENIE NR 10.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 26 lutego 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Procedurę tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 21.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.21.2017).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 marca 2019 roku.