ZARZĄDZENIE NR 11.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 33.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), w związku z art. 16 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000 i 1544) oraz § 39 ust. 2 oraz § 42 ust. 3 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. poz. 67) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 Procedura użytkowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt do Zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.08.2018 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 2 Procedura elektronicznego obiegu dokumentów finansowych zewnętrznych z wykorzystaniem Systemu Obiegu Dokumentów do Zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.08.2018 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 marca 2019 roku.