Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.