RNP.6220.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, dnia 6 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działce o nr ewid. 154 we Wieleniu” , w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018r. poz.2096t.j. ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 25 lutego 2019 roku wpłynął wniosek współwłaścicieli nieruchomości
o nr 154 w Wieleniu Państwa Dagmary i Adama Nowak, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Radosława Sierackiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działce o nr ewid. 154 we Wieleniu” w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Lista takich przedsięwzięć została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia                  9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 71 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie Inwestor zaliczył do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 86 lit. c, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 71) , dla których wymagane jest uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z planowanym przedsięwzięciem inwestor planuje legalizację samowoli budowlanej domku letniskowego na działce o nr ewid. 154 we Wieleniu.
Nieruchomości położona jest na obszarze form ochrony przyrody tj. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i Kompleks leśny Włoszakowice oraz obszaru Natura 2000 „Pojezierze Sławskie”PLB300011. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane wylesieniem gruntu.
Teren działki nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu
tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.
Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Wieleń, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.