Na podstawie  art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1, art. 222  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się częściowego podziału rezerw, o których mowa w § 10 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, w tym rezerwy ogólnej w wysokości 20.200,00 zł.

Plan rezerw po zmianie jest następujący:

1) ogólna w wysokości 159.800,00 zł

2) celowe w wysokości 220.000,00 zł z tego

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172.000,00 zł           

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 48.000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.