Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami),  oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 „Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Przemęt” do Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt” do Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Przemęt” do Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Przemęt” do Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie ma zastosowanie od 01 marca 2019 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.