OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY PRZEMĘT

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Wydziale Rozwoju Gminy

INSPEKTOR

(1 osoba z możliwością dokonania wyboru większej ilości osób)

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • preferowane wykształcenie wyższe- ukończone studia na kierunku: administracja lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie: administracja, zamówienia publiczne lub Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w  zespole i współdziałania; organizowanie i planowanie pracy; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; odporność na stres.
 2. Umiejętności zawodowe: korzystanie z podstawowych urządzeń biurowych i informatycznych, w tym znajomość programów komputerowych: Lex, pakietu Office.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, a w szczególności:

-prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych
z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;

-opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedur o zamówienia publiczne w Urzędzie;

-przygotowywanie oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych w zakresie zadań realizowanych przez gminę;

-prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznego sprawozdania
o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną;

-informowanie i pomoc pracownikom urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

-opracowywanie procedur postępowania w urzędzie o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu określonego w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2)Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.

3)Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych.

4)Bieżące analizowanie zagadnień zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz jej monitorowanie
i aktualizowanie.

5) Organizowanie procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu.

6) Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.

7)Realizowanie zadań związanych z rozliczaniem finansowo-rzeczowym zakończonych zadań inwestycyjnych.

8)Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

a)realizowanie zadań i działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z źródeł krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

-pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków
i aplikacji;

-przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie;

-prowadzenie dokumentacji, w tym bieżące monitorowanie, koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań;

-prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków oraz nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i firmami wspierającymi działania dotyczące dysponowania środkami finansowymi.

b)współpraca z:

-jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację ich zadań statutowych;

-pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę;

-instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych.

c)gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.

d)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dotację, bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów.

e)przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność częściową i końcową celem przedłożenia
w instytucjach płatniczych, przygotowywanie sprawozdań w tym statystycznych w systemie elektronicznym.

f)monitorowanie realizacji zadań finansowanych z funduszy krajowych i z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania.

9)Konstruowanie wieloletnich planów inwestycyjnych.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  pełen wymiar czasu pracy,

2)  praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,

3)  praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4)  obsługa urządzeń biurowych,

5)   gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego  i  zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

6)   praca pod presją czasu,

7) występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych
i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

8.  Wskaźnik zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Przemęt, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

9.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie ewentualnie posiadanych referencji.

10.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu ( w punkcie obsługi klienta),
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);
 • w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: INSPEKTOR”  w terminie  do 10 kwietnia 2019 roku  

           do godz. 17:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Przemęt po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11.Inne informacje:

 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.przemet.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8,
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie,
 • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

12.Klauzula informacyjna:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49.

2)Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: iod@przemet.pl

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

–  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

– instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów,
o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.

10)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Przemęt, 18.03.2019 r.                                                                                       
Przyg. Liwia Sterna
Tel. 65 615 69 76, pok. 19