Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 104, art. 1041 § 1, art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania zawartych w nim zasad.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 56.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.56.2018).

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 43.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Przemęt (OP.120.43.2018).

§  5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt oraz dostępnej wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna