RNP.6730.138.2018                                                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, dnia 18 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie w warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń, w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), postanowieniem nr PZD.4200.200.2018 z dnia 13 marca 2019 roku (doręczone 15.03.2019r.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgodnił bez uwag projekt decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 152/2).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

 

Data wywieszenia…………………………………..

Data zdjęcia …………………………………………..

………………………………..………………………………
Podpis i pieczątka

 

Przygotowała:
Małgorzata Kurzawa
Urząd Gminy Przemęt, tel. 65/6156972, pok. 12