ZARZĄDZENIE NR 4.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 21 marca 2019 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26 marca 2019r. II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha, 1385/23 o pow. 0,1107 ha, 1385/25 o pow. 0,0958 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00049433/2 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha, 517/5 o pow. 0,0855 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00043299/8 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 26 marca 2019r.
II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha, 1385/23 o pow. 0,1107 ha, 1385/25 o pow. 0,0958 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00049433/2 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha, 517/5 o pow. 0,0855 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00043299/8 w Sądzie Rejonowym
w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :
1. Jadwiga Józefowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji
3. Patrycja Śledź – Członek Komisji
4. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność
za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargów.

§ 2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25 o godz. 10.00.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

 

Przygotowała
Patrycja Śledź