Nasz znak: RNP.6733.9.2019

Przemęt, dnia 26 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 26.03.2019 roku decyzji nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo – pomiarowego, zlokalizowanego na działkach o nr 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 obręb Górsko oraz działkach 586, 607 obręb Radomierz (miejscowość Olejnica), gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.