OR.120.6.2019                                                                                  Przemęt, 2019-04-03

  

ZARZĄDZENIE NR 6.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1316, 1669, 1608
i 2435) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 18.2011 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (OP.120.18.2011).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna