KOMUNIKAT

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art.39 ust ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j. )  w związku z  § 3 ust.2 pkt 3 i § 3  ust. 1 pkt 21 i 80  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71 t.j), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie zakładu wyrobów betonowych o dodatkowy węzeł betoniarski oraz rozbudowie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 1615/1, 1615/6 , 1615/7, 1615/10, 1615/11, 1615/12 w Mochach, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Wolsztynie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Mochy , oraz na stronie internetowej
w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt.