OR.120.10.2019                                                                                                                                                                             Przemęt,  2019-04-10

ZARZĄDZENIE NR 10.2019

Kierownika Urzędu Gminy Przemęt

z  dnia 10.04.2019 r.

 

w sprawie: utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt

 

        Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 68 ust 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF  Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt w następującym składzie:

Anna Wojciechowska – Przewodniczący zespołu

Grzegorz Aryż – Zastępca Przewodniczącego zespołu,

Waldemar Kalitka – Członek zespołu,

Bożena Ćwiklińska – Członek zespołu,

Jadwiga Józefowska – Członek zespołu,

Leszek Anglart – Członek zespołu,

Michał Skrzydlewski – Członek zespołu,

Joanna Karkowska – Członek zespołu,

Małgorzata Kurzawa – Członek zespołu,

Jakub Górny – Członek zespołu.

§ 2. 1. Do zadań zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt.

2. Zespół pełni funkcję pomocniczą dla Wójta w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, przeprowadzając w szczególności:

1) coroczne szacowanie celów,

2) wskazywanie mierników i wskaźników realizacji celów,

3) coroczne zarządzenie ryzykiem poprzez:

a) identyfikację ryzyka,

b) szacowanie ryzyka,

c) określanie działań obniżających ryzyko do poziomu akceptowalnego,

4) samoocenę kontroli zarządczej w oparciu  o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2.2014 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.01.2014 r. w spawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
w Przemęcie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała: Anna Wojciechowska