OR.120.8.2019                                                                                         Przemęt, 2019-04-10

 

ZARZĄDZENIE NR 8.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 kwietnia 2019 roku 

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1669, 1608
i 2435) oraz Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Socjalną w następującym składzie:

Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji,

Beata Smoczyk- Członek komisji,

Jadwiga Józefowska- Członek komisji,

Izabela Kwaczyńska- Członek komisji,

Elwira Michalewicz – Członek komisji.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 6.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 lutego 2017 roku
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej (OP.120.6.2017).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna