RI.271.6.2019                                                                                                                                                          Przemęt 2019-04-24

 

Gmina Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch +”