Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu w dniu 08.05.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8 oraz zamieszczeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl na okres 30 dni

protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 642 o pow. 0,25 ha, położonej w Przemęcie.

Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem
o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt         zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.