Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu w dniach od 24.05.2019 r. do  17.06.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój 12 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 02.07.2019r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 11.06.2019 r., początek o godzinie 1900  w Sali wiejskiej w Poświętnie, Poświętno 3, 64-234 Przemęt.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Przemęt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2019r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przemęt: www.przemet.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.