OR.120.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, 2019-05-17

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 maja 2019 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania  spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 26 § 10 i 11  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Arletę Thiel –inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Arleta Thiel