Termin: 27.05.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.