Inspektor

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

  1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi stanowiącymi mienie  Gminy.
  2.  Prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości w użyczenie, dzierżawę, najem, trwały zarząd.
  4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o  przeznaczeniu terenów w obowiązujących  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  5. Realizacja zadań związanych z:opłatą planistyczną oraz ewidencją aktów notarialnych.
  6. Prowadzenie ewidencji:

-pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

-zaświadczeń nadzoru urbanistyczno-budowlanego o oddaniu budynków do użytkowania.

7. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o przeniesieniu praw wynikających z decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie

wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.