OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U.z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 14 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Przemęt  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w których organy te uzgadniają warunki realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie było objęte procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wydał w tej sprawie decyzję jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz wydanymi opiniami w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami
i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna ( art.127a KPA)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Popowo Stare, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.