Termin: 25.06.2019, g. 10:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu “Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2019”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 12. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2018.
 13. Debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt.
  1. Głosy radnych
  2. Głosy mieszkańców.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2018 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2018 sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2018 rok.
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2018 rok,
  6. dyskusja
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2018,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.