OR.120.19.2019                                                                                         Przemęt, 2019-06-21

ZARZĄDZENIE NR 19.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemęt, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt (OP.120.6.2019).

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.