OR.0050.31.2019                                                                               Przemęt, 2019-06-24

 

ZARZĄDZENIE NR 31.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 1,  art. 20 a oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zarządza co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt

§ 3. Traci moc:

1)zarządzenie nr 2.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2017 r. w sprawie regulaminu komisji przetargowej

2) zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.06.2019 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

– z zastrzeżeniem § 4

§ 4. Zamówienia, w trakcie realizacji prowadzone są na zasadach określonych w zarządzeniach wymienionych w § 3.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

 

Przygotowała:

Sylwia Szaranek