OR.120.20.2019                                                                                         Przemęt, 2019-06-21

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

           Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                   (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzania terminowej
i poprawnej inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych
w użyciu oraz czasowych zużyć i zniszczeń materiałów i przedmiotów będących w ewidencji Urzędu Gminy Przemęt w następującym składzie:

  1. Leszek Anglart – przewodniczący Komisji,
  2. Jadwiga Józefowska – członek Komisji,
  3. Małgorzata Kurzawa – członek Komisji,
  4. Joanna Skrzypczak – członek Komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Inwentaryzacyjnej określa Instrukcja w sprawie
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności
za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 27.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.