OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz  z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości  Wieleń , gmina  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017 poz.1257 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 4 lipca 2019 roku Wójt Gminy Przemęt wydał postanowienie w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek inwestora: Państwa Doroty
i Macieja Kozłowskich zam. Wielichowo Wieś ul. Sadowa 2, 64-050 Wielichowo reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Bartosza Jeszke ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz  z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości  Wieleń”, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Postanowienie dotyczy stwierdzenia braku prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie  określać warunki niezbędne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. W toku postępowania Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w  godz. od 7:30-15:30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.