OR.0050.10.2019                                                                                                         Przemęt, dnia 16.04.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 10.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania upoważnienia głównym księgowym jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

            Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), zarządza się co następuje:

1. Upoważniam głównych księgowych jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt do odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy oraz do pracy w systemie Platforma Elektronicznego Fakturowania.

2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje głównych księgowych:

 1. Zespołu Szkół w Przemęcie.
 2. Szkoły Podstawowej w Mochach.
 3. Szkoły Podstawowej w Buczu.
 4. Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kaszczorze.
 5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie.
 6. Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.
 7. Przedszkola Samorządowego w Mochach.
 8. Przedszkola Samorządowego w Buczu.
 9. Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi.
 10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 11. Urzędu Gminy Przemęt.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się głównym księgowym jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.