OP.0050.19.2019                                                                                                   Przemęt, dnia 22.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt

            Na podstawie § 7 uchwały nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje kierowników:

1. Zespołu Szkół w Przemęcie.

2. Szkoły Podstawowej w Mochach.

3. Szkoły Podstawowej w Buczu.

4. Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kaszczorze.

5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie.

6. Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

7. Przedszkola Samorządowego w Mochach.

8. Przedszkola Samorządowego w Buczu.

9. Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi.

10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

§  3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.