OP.0050.20.2019                                                                                                           Przemęt, dnia 22.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 20.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok:

  1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.